Miras Hukuku

Muris Muvazaası Nedir? (Mirastan Mal Kaçırma)

Muvazaa, tarafların aralarında anlaşarak üçüncü kişileri aldatması olarak açıklayabileceğimiz gibi gerçek iradeleri ile görünüşteki iradelerinin birbiriyle uyuşmaması durumu olarak da açıklayabiliriz.

Asıl konumuzu oluşturan muris muvazaasını da şöyle açıklayabiliriz; mirasbırakanın mirasçılarından mal kaçırmak amacıyla malvarlığını mirasçılarından veya üçüncü kişilerden birine/birkaçına devretmesidir.

Örneğin; mirasbırakan ölmeden önce sahip olduğu bir taşınmazı mirasçılarından birine satmış olabilir, bu durumda ortada bir satış işlemi var gibi görünse de aslında bir bağış söz konusudur, bu örnekte mirasçılar dava açarak söz konusu satış işleminin muvazaalı olduğunu ispat ederek taşınmazın tekrar mirasbırakanın malvarlığına dönmesini sağlayabilir ve böylelikle mirasçılar miras payını tam olarak alır.

Muris muvazaası ülkemizde sıkça karşılaşılan bir hukuki kurumdur, herhangi bir zamanaşımı veya hak düşürücü süreye bağlı olmayan bu dava mirasbırakanın ölümünden sonra her zaman açılabilir.

Geçmişten beri çok sık karşılaşılan muris muvazaası daha çok öğreti ve mahkeme içtihatlarıyla şekillenmiştir.

Muris muvazaası davasıyla tenkis davası birbiriyle karıştırılmamalıdır, şöyle ki; tenkis davası sadece saklı paylı mirasçıların saklı payını koruyan bir davadır oysa muris muvazaası saklı payı olsun olmasın tüm mirasçıların miras hakkını koruyan bir davadır.

Tenkis davası ile muris muvazaasını şu örnekle daha iyi anlayabiliriz; Mirasbırakan ölmeden önce sahip olduğu evi çocuklarından birine tapuda bağışlama sözleşmesi yaparak devretmiş olsun, bu durumda mirasbırakanın diğer çocukları muris muvazaası davası açamayacaktır.

Zira ortada bir aldatma yoktur, mirasbırakan gerçek iradesini bağışlama sözleşmesi olarak ortaya koymuştur ancak burada diğer çocukların tenkis davası açma hakları vardır nitekim her ne kadar geçerli bir bağışlama olsa da mirasbırakanın çocukları saklı paylı mirasçılardır ve bunlar saklı paylarının kendilerine geri verilmesi için tenkis davası açılabilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir