İş Hukuku

İşçinin Ücretinin Ödenmemesi İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshini Mümkün Kılar Mı?

Genel olarak haklı nedenle iş sözleşmesinin feshi taraflardan biri için sözleşmenin devamını çekilmez hale getiren bir nedenin bulunması durumunda iş sözleşmesinin tek taraflı olarak derhal feshedilmesidir.

4857 sayılı İş Kanunun işçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı başlıklı 24. maddesi;

İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse

şeklindeki hükmüyle işçiye ücretinin ödenmemesinin haklı nedenle fesih hakkı doğuracağını açıkça hükme bağlamıştır.

Ancak bu hakkın kullanımı sınırsız değildir zira hukuk düzeni kişilere dürüst davranma yükümlülüğü de yüklemiştir.

İş Kanununun 24. maddesi işçinin ücret ödenmemesi nedeniyle iş sözleşmesini fesih etme hakkını kanun hükümleri ve sözleşme şartlarına uygunluk çerçevesinde sınırlandırmıştır.

İşçinin iş sözleşmesini haklı nedenle fesih etme imkanına kanunla getirilen sınırlama çerçevesinde inceleyecek olursak bu hususta karşımıza önemli iki hüküm çıkmaktadır;

  • İş Kanunun 32. maddesine göre ise aksi taraflarca kararlaştırılmamışsa ücret en geç ayda bir ödenmelidir şeklinde düzenleme içermektedir.
  • Yine İş Kanunun 34. maddesine göre “Ücretin gününde ödenmemesi
    Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir.”

İş Kanunu 32. maddeye göre işçinin ücreti en geç ayda bir ödenmelidir ancak 34. maddeye göre ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde ödenmeyen işçinin iş görmekten kaçınabileceğini düzenlemiştir.

Bir örnek verecek olursak; 1 Haziran ile 30 Haziran arasında çalışan işçinin ücreti en geç 1 Temmuzda ödenmelidir ancak bu şekilde bir ödeme yapılmamışsa ve bu ödememe olgusunun üzerinden 20 gün geçmiş ise yani örneğimizde bu tarih 21 Temmuz olacaktır bu tarihten itibaren işçi iş görme borcundan kaçınabilir.

İş Kanunu işçiye iş görme borcundan kaçınabilmesi imkanını ancak ödeme gününden itibaren 20 günlük gecikme ararken herhalde işçinin iş sözleşmesini ücret ödenmedi diye haklı nedenle fesih etmesi için yine ödeme tarihinden itibaren 20 günlük gecikmeyi aramak doğru olacaktır meğer ki işçinin ödemeleri sürekli olarak gecikmeli  ödensin.

Zira işçinin ücretinin ödenmemesi nedeniyle haklı nedenle iş sözleşmesini fesih etmesi, ücret ödenmemesi nedeniyle iş görme borcundan daha ağır bir tercihtir, kanun haklı nedenle iş sözleşmesinin feshine göre daha hafif bir tercih olan iş görme borcunun yerine getirilmemesi için dahi 20 günlük süre ararken bu sürenin haklı nedenle fesihte aranması gerekecektir.

Önemle belirtmek isteriz ki ücretini düzenli bir şekilde alan işçinin tek bir sefer veya süreklilik arz etmeyecek şekilde ücretinin ödenmesinde gecikilmesi haklı nedenle fesih hakkı vermez zira hukuk düzeni herkese haklarını ve borçlarını yerine getirirken dürüst davranmak zorunda olduğunu hüküm altına almıştır.

Sonuç olarak, işçinin ücreti düzenli olarak ödenmiş ise ve İşçinin ödenmesi gereken son ücretinin üzerinden 20 gün geçmemiş ise işçi ücret ödenmemesi sebebiyle iş sözleşmesini haklı nedenle fesih edemeyecektir.

Son olarak ifade etmek gerekir, işçi dayanmış olduğu haklı nedenle fesih sebebinin başka bir sebep olduğunu daha sonra ileri süremeyecektir ve haklı bir neden olmadan iş sözleşmesini fesih eden işçi işverene en başta ihbar tazminatı olmak üzere bir takım ödemelerde bulunmak zorunda kalabilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir